Jakie Oprogramowanie Wybrać

Opcje programów Abak Amber Silver Gold
Automatyczne kopiowanie danych kontrahentów z GUS do programu po numerze NIP + + +
Faktura Zaliczka, FV rozliczajca zaliczkę , Rachunek + + +
Faktura Vat dla towarów sprzedawanych na stawce Vat nie podlega + + +
Faktura Sprzedaży VAT, Brutto, Netto, Transport, Maża, MP + + +
Faktura VAT RR + + +
Korekta Faktury Sprzedaży + + +
Podpowiedzi pominiętych numerów Faktur Vat + + +
Specyfikacje + + +
Zamówienia + + +
Dowolna data wystawienia dokumentu  + + +
Tworzenie indywidualnego wzoru numeracji dokumentów np. RR/MM,DD/MM/RRRR + + +
Zestawienie opłacych/nieopłaconych dokumentów + + +
Oznaczanie dokumentu opłacony bądź nieopłacony + + +
Pobieranie zapłaty częściowej + + +
Wyświetlanie przeterminowanych należności na liœcie dokumentów kolorami + + +
Import danych kartoteki kontrahentów do pliku tekstowego pod kątem wysokości wykonanego obrotu + + +
Historia dokumentów kontrahenta  + + +
3-miejsca po przecinku (jednostka miary 0,003) + + +
Możliwość wysyłania dokumentów mailem ( po dokonaniu konfiguracji komputera ) + + +
Szczegółowe zestawienie dokumentów sprzedaży + + +
Zestawienie dokumentów sprzedaży + + +
Zestawienie księgowe + + +
Obsługa czytnika kodów kreskowych + + +
Kopia bezpieczeñstwa + + +
Logo firmy umieszczone na dokumentach lub  obrazek w podsumowaniu  + + +
Wyszukiwanie dokumentów, typ/data + + +
Wydruk uwag na dokumentach + + +
Publikacja dokumentów do PDF  ( po konfiguracji komputera ) + + +
Wiele wzorów wydruku dokumentów + + +
Wydruki na każdym rodzaju drukarki (igłowa, laser, toner) + + +
Kartoteka właściciela/wystawcy bez ograniczeń ilości pozycji  + + +
Kartoteka kontrahent + + +
Kartoteka firm + + +
Kartoteka towaru i usług + + +
Kartoteka jednostek miar + + +
Kartoteka sposobów płatności + + +
Defiowanie rodzaju asortymentu towar/usługa + + +
Kartoteka stawek VAT + + +
Możliwość zdefiniowania wpisów jakie mają się drukować na dokumentach + + +
Ukrywanie nieaktywnych towarów i kontrahentów + + +
Historia cen towarów kontrahenta w jakich kupował wybrany towar + + +
Zestawienie według siedziby odbiorcy + + +
Zestawienie ilości sprzedanego towaru za wybrany okres + + +
Automatyczny Duplikat Faktury  vat , FV Odwrotne obciążenie,  + + +
Przypisanie rabatu kontrahentowi + +
Wybór miejscowości wystawienia dokumentu + + +
Współpraca z drukarkami fiskalnymi + + +
Paragon fiskalny + + +
Format daty na dokumencie miesiąc/rok + + +
Dokumenty WZ   + +
Automatyczna Nota Korygująca   + +
Faktura Zakupu   + +
Korekta Zakupu   + +
Faktura Zakupu Wewnętrzna Wewnątrzwspólnotowa   + +
Zestawienie dokumentów zakupu   + +
Podpowiedź ile mam towaru na stanie   + +
Podpowiedź ceny zakupu towaru przy sprzeda¿y towaru   + +
Magazyn   + +
Inwentaryzacja   + +
3-poziomy cen sprzedaży   + +
Waluta inna niż PLN   + +
Kod sprzedaży/PLU   + +
Kartoteka kontrahent z podziałem na odbiorca/dostawca   + +
Kartoteka typów dokumentów zakupu   + +
Kartoteka typów dokumentów magazynowych   + +
Kartoteka walut   + +
Kartoteka cen   + +
Baza symboli l PKWiU/PKOB   + +
Inwentaryzacja bieżąca   + +
Grupowanie towaru w zestawieniach sprzedaży    + +
Akcyza węglowa i dowody dostaw    + +
Faktura zbiorcza generowana automatycznie do WZ   + +
KP generowane automatycznie do faktury   + +
Obsługa stanowisk sprzedaży/ RAPORT KASOWY   + +
Tworzenie zestawów , kompletów, skład karty dań/posiłków, gramatura/ilości w produktach     +
Wiele magazynów     +
Korekta do korekty     +
Dokumenty MM, RW, PW     +
Inwentaryzacja na wskazaną datę     +
Inwentaryzacja każdego magazynu osobno na wybraną datę      +
Przeliczanie jednostek miar, magazyn, zakup, sprzedaż     +
Kompletacja towaru / tworzenie zestawów     +
Duplikacja dokumentów     +
Przewalutowanie faktury     +
Moduł należności i zobowiązań     +
Kompensowanie należnościi zobowiązań     +
Moduł kasa-bank     +
Automatyczna kopia bezpieczeństwa     +
Konta administratora i użytkownika     +
Przesyłanie kartoteki towarowej do kas fiskalnych Novitus     +
Wyliczanie ilości do wartości zakupu (np. Tankowanie za 50zł=x litrów)   +  +
Zestawienia dla FV RR rozliczające Fundusz Promocji Rynku Rolnego   +  
Opcja „naliczaj stan” +    

 

Regulamin internetowej platformy sprzedażowej xBase.pl


1.Internetowa platforma sprzedażowa xBase.pl (zwana dalej Sklepem) umożliwia
nabycie za pośrednictwem sieci internet publikacji w formie elektronicznej
( pliki oprogramowania, e-booki, audiobooki, uprawnienia licencyjne, inne
materiały cyfrowe), złożenia zamówienia realizacji wybranych usług, nabycia
i dostawy zamówionych towarów.


2.Sklep jest prowadzony przez xBase.pl Spółka Jawna z siedzibą w Zabrzu przy
Plac Wolności 4 lok 2 , Zabrze 41-800, KRS: 00000286771, NIP: 6482643916,
REGON: 240740024 (zwaną dalej Administratorem), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Produkty podlegające sprzedaży na internetowej platformie sprzedażowej
skierowane są charakterem do osób prowadzących działalność gospodarczą i jako
takie możliwe są do wykorzystania w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie narusza i nie ma na celu
naruszenia praw Konsumenta, jak również nie może być w ten sposób
interpretowane.

4.Sklep umożliwia Kupującym Kontrahentom zawarcie z Administratorem umowy
odpłatnego nabycia (Zakup) dostępu do oferowanych plików zawierających wersje
pełne oprogramowania uruchamiane na podstawie nabywanych uprawnień
wykorzystywania utworu chronionego prawem autorskim, aktualizacje
oprogramowania zgodnie z posiadanym uprawnieniem licencyjnym , innych
publikacji w formie elektronicznej, towaru w postaci urządzeń fiskalnych oraz
usług świadczonych on-line lub usług dodatkowych związanych z nabyciem urządzeń
fiskalnych.

5.Administrator będący licencjodawcą i producentem oprogramowania Abak
oświadcza iż dostarczane oprogramowanie jest wolne od wad. Nie daje jednak tym
samym gwarancji na poprawne działanie oprogramowania w sytuacji gdy wadliwe
działanie jest wynikiem :
– okoliczności leżących po stronie użytkownika ( wadliwa praca komputerowej
stacji roboczej )
– użytkowania oprogramowania niezgodnie z dokumentacją
– połączenia lub współużytkowania Programu z innym oprogramowaniem
zainstalowanym na komputerowej stacji roboczej
– ingerencji innych osób niż upoważnieni przedstawiciele producenta,
– działania wirusa komputerowego,
– działania sił zewnętrznych,
– działania siły wyższej
Administrator będący licencjodawcą i producentem oprogramowania Abak nie
odpowiadają za żadne szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, rzeczywiste
i utracone korzyści, materialne i niematerialne wynikłe z użytkowania Programu,
wad Programu, niedopasowania Programu do specyficznych potrzeb użytkownika,
wykraczających poza instrukcję obsługi/użytkownika.
W szczególności wyłączona jest odpowiedzialność za pośrednie lub bezpośrednie
uszkodzenia na zdrowiu, stratę w zyskach, przerwanie pracy, stratę informacji
lub jakąkolwiek stratę, wynikającą z użytkowania lub niemożności użytkowania
Programu, utratę możliwości prowadzenia działalności, utratę reputacji, utratę,
zniszczenie lub uszkodzenie danych.

6.Przed dokonaniem zakupu Kupujący Kontrahent winien zapoznać się z
możliwościami oprogramowania pod względem spełnienia oczekiwań w zakresie
pożądanej-oczekiwanej funkcjonalności jak też technicznych możliwości
instalacji oprogramowania na wyznaczonej komputerowej stacji roboczej. W celu
kompletnej w/opisanej weryfikacji na platformie internetowej xBase.pl
udostępnione zostają Wersje Demonstracyjne oprogramowania, dostępne bezpłatnie.
Pozyskanie możliwości pobrania pliku Wersji Demonstracyjnej wiąże się z
rejestracją konta użytkownika platformy xBase.pl i jest rejestrowane.

7.W celu dokonania zakupu Kupujący Kontrahent jest zobowiązany do założenia
konta użytkownika platformy. Rejestracja konta użytkownika wymaga podania
danych :
- NIP podmiotu gospodarczego – niezbędny do logowania do konta
- adresu e-mail w celu aktywacji konta użytkownika
- numeru kontaktowego telefonicznego
- imienia i nazwiska osoby kontaktowej reprezentującej podmiot gospodarczy dla
którego tworzone jest konto użytkownika

8.Celem nabycia określonych pozycji dostępnych w sklepie Kupujący Kontrahent
powinien dodać wybrane pozycje do koszyka.
Przed finalizacją transakcji Kupujący Kontrahent ma możliwość potwierdzenia
treści zamówienia – ilości i ceny zamawianych produktów.
Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu zamówienia.

9.Dokonując Zakupu, Kupujący Kontrahent wyraża zgodę na natychmiastową
realizację umowy – dostawę zamówionego pliku niezwłocznie po otrzymaniu
płatności przez Administratora.
Ze względu na specyfikę usługi, Kupujący Kontrahent przyjmuje do wiadomości,
iż nie ma możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia.
Odstąpienie od umowy przez Kupujący Kontrahenta jest możliwe jedynie przed
dokonaniem zapłaty.

10.W ramach umowy, Administrator po otrzymaniu zapłaty, udostępnia Kupującemu
Kontrahentowi plik z wybraną treścią.
W żadnym wypadku zawarcie umowy udostępnienia pliku nie upoważnia Kupującego
Kontrahenta do dalszego rozpowszechniania lub odsprzedaży całej lub części
treści zawartych w pliku ani nie przenosi na Kupującego Kontrahenta
jakichkolwiek praw autorskich lub praw pokrewnych do treści zawartych w pliku.

11.Szczegółowe warunki wykorzystania nabytych uprawnień Kupującego Kontrahenta
określa Umowa Licencyjna oprogramowania.

12.Udostępnienie pliku odbywające się drogą elektroniczną nie wiąże się z
żadnymi dodatkowymi kosztami naliczanymi przez Administratora. Transfer danych
w sieci Internet – w tym transfer zakupionych plików – może wiązać się z
opłatami naliczanymi przez dostawców sieci.

13.Dokonanie Zakupu wymaga podania przez Kupującego Kontrahenta pełnych
poprawnych danych podmiotu gospodarczego.
Kupujący Kontrahent podając dane podmiotu gospodarczego w trakcie procesu
Zakupu potwierdza, iż dane te są zgodne z prawdą. Kupujący Kontrahent ma prawo
wglądu w dane, ich uaktualniania lub usuwania poprzez utworzone konto.
Dokonując Zakupu Kupujący Kontrahent wyraża zgodę na dostarczenie faktury drogą
elektroniczną w postaci pliku pdf na podany adres e-mail.

14.Kupujący ma prawo zgłaszać reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu
pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy podane w pkt. 2 Regulaminu.

15.Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych
przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania
sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej. O planowanej zmianie
Administrator poinformuje na stronach internetowych Sklepu z odpowiednim
wyprzedzeniem. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed
wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej
wersji Regulaminu.

16.Administrator dołoży wszelkich starań, by Sklep działał bez zarzutu oraz bez
przerw. Niemniej, w zakresie dozwolonym przez prawo, Administrator nie
gwarantuje żadnego określonego poziomu dostępności Sklepu. Administrator
zastrzega sobie prawo w szczególności do wprowadzania krótkich przerw
technicznych, o których będzie informował z możliwie dużym wyprzedzeniem.
W przypadku jakichkolwiek błędów serwisu, w granicach dozwolonych prawem, odpowiedzialność Administratora będzie ograniczona do wysokości rzeczywistych
strat Kupujących Kontrahentów , nie wyższych jednak od wartości środków
wpłaconych celem nabycia plików w Sklepie.

17.Zawartość stron w domenie www.xbase.pl oraz nazwa domeny podlegają ochronie
prawnej. Prawa od zawartych Sklepie materiałów i plików tworzących Serwis,
przysługują spółce xBase.pl Spółka Jawna i nie mogą być wykorzystywane przez
osoby trzecie, w tym jako element innych stron WWW. Wspomniane materiały
zostały stworzone przez Administratora, lub inne osoby współpracujące z
Administratorem na jego zlecenie, i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie
informacji i materiałów udostępnionych w Sklepie bez wymaganej, uprzedniej
zgody Administratora stanowi naruszenie przysługujących Administratorowi praw
wyłącznych. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody
(w tym poligraficznej czy elektronicznej) zawartości Sklepu, bez uprzedniej,
pisemnej zgody Administratora jest zabronione.

18.Administrator zapewnia Kupującemu Kontrahentowi poprawność działania sklepu
internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox
wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z
zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości
poziomej powyżej 1024 px.
Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i
funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari
może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania
pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

19.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy pobierania plików
wynikające z indywidualnych ustawień i zdefiniowanych zabezpieczeń pobierania i
instalacji plików na stacjach komputerowych Kupujących Kontrahentów oraz w
wyniku nieumiejętności wykonania czynności niezbędnych do pobrania/instalacji
udostępnionych plików i materiałów.

20. Administrator w przypadku dostawy innej niż elektroniczna nie ponosi
odpowiedzialności za godziny i terminy dostaw spedytora, nieuprzejmość
kurierów, brak zrozumienia kuriera dla nieobecności Kupującego Kontrahenta,
błędne adresy doręczeń wskazane przez Kupującego Kontrahenta itp.

21.Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r roku.

 

 

Link do Pobrania

 

 Dziękujemy za zainteresowanie i wypełnienie formularza.

Pobierz Demo

demo

Pola oznaczone * są wymagane 
 

Sieć Partnerów

Celem otwarcia sieci partnerskiej xBase.pl jest udostępnienie Klientom na terenie kraju, profesjonalnej obsługi pod każdym względem. Chcemy aby każdy Klient mógł korzystać z wiedzy oraz doświadczenia lokalnych dostawców. Wiadomo, iż właśnie takie firmy cieszą się największym zaufaniem Klientów. To firmy, które specjalizują się w proponowanych przez nas rozwiązaniach. Partnerzy xBase.pl to profesjonaliści, którzy gwarantują nieograniczony dostęp do naszych produktów, fachowe doradztwo technologiczne oraz błyskawiczny i niezawodny serwis.

 

Więcej artykułów…