Cennik

 CENY BRUTTO

 ABAK AMBER

 ABAK SILVER

 ABAK GOLD

 Licencja użytkowania programu                                                                       275,00 zł   330,00 zł   451,00 zł 
 Pakiet użytkownika Sam Czytam nie Dzwonię nie Pytam   222,00 zł  315,00 zł  390,00 zł

Użytkownik programu Abak dokonując zamówienia i wnosząc opłaty za pakiet Sam Czytam nie Dzwonię nie Pytam uzyskuje dostęp do indywidualnego konta użytkownika. Po zalogowaniu może korzystać z materiałów edukacyjnych ( e-book) z zakresu zmian w obowiązujących normach prawnych związanych z fakturowaniem, stawkami VAT, JPK oraz innymi przepisami ustawy o VAT.

Materiały udostępniane są w postaci publikacji eBook i są możliwe do pobrania. Każdy użytkownik programu Abak posiadający aktywny dostęp do pakietu Sam Czytam nie Dzwonię nie Pytam posiada dostęp do pliku instalacyjnego wersji posiadanego programu Abak w czasie trwania pakietu Sam Czytam nie Dzwonię nie Pytam

Pakiet Sam Czytam nie Dzwonię nie Pytam obejmuje bezpłatne, emaliowe wsparcie w zakresie pracy na programie w oparciu o instrukcje obsługi nie obejmuje natomiast bezpłatnych usług zdalnego serwisu oraz bezpłatnych konsultacji telefonicznych. 

Użytkownik programu chcąc skorzystać z płatnych konsultacji telefonicznych jest zobowiązany do rezerwacji terminu oraz wniesieniu opłaty korzystając z kalendarza serwisowego znajdującego się w serwisie internetowym www.xbase.pl

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH ZNAJDUJE SIĘ  TUTAJ WRAZ Z TERMINARZEM  

REGULAMINY

Licencjonowanie i odpowiedzialność.

Licencjodawca i producent oprogramowania Abak oświadcza iż dostarczane oprogramowanie jest wolne od wad.  Nie daje jednak tym samym gwarancji na poprawne działanie oprogramowania w sytuacji gdy wadliwe działanie jest wynikiem :

– okoliczności leżących po stronie użytkownika tj. ustawienia komputera, specyfikę Systemu operacyjnego oraz innego oprogramowania zainstalowanego na komputerze użytkownika

– użytkowania oprogramowania niezgodnie z dokumentacją

– połączenia lub współużytkowania Programu z innym oprogramowaniem nie zaakceptowanym przez producenta ,

– ingerencji innych osób niż upoważnieni przedstawiciele producenta,

– działania wirusa komputerowego,

– działania sił zewnętrznych,

– działania siły wyższej

Użytkownik ma obowiązek przed dokonaniem instalacji programu Abak, przygotować komputer z dedykowanym dla instalacji programu systemem operacyjnym Windows, dokonać odpowiedniej konfiguracji oprogramowania antywirusowego w celu zabezpieczenia poprawnego zainstalowania, uruchomienia oraz działania programu Abak

Licencjodawca i producent oprogramowania Abak nie odpowiadają za żadne szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, rzeczywiste i utracone korzyści, materialne i niematerialne wynikłe z użytkowania Programu, wad Programu, niedopasowania Programu do specyficznych potrzeb użytkownika, wykraczających poza instrukcję obsługi/użytkownika.

W szczególności wyłączona jest odpowiedzialność za pośrednie lub bezpośrednie uszkodzenia na zdrowiu, stratę w zyskach, przerwanie pracy, stratę informacji lub jakąkolwiek stratę, wynikającą z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu, utratę możliwości prowadzenia działalności, utratę reputacji, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych.

Licencjodawca i producent oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za błędy, szkody, nie możność wykorzystywania oprogramowania w związku z postępowaniem wbrew instrukcjom oraz działaniem podmiotów tj. serwisantów oraz informatyków wynajmowanych przez Użytkownika programu. 

Dedykowane systemy operacyjne Windows w roku 2023 / 2024 dla wykorzystania oprogramowania Abak : Windows 10 ; Windows 11

Dostawca oprogramowania Abak nie gwarantuje spełnienia wszeklich oczekiwań Użytkownika programu.

Nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykorzystania wszystkich funkcji programu , w szczególności w przypadku gdy konieczna jest specyficzna konfiguracja dodatkowego oprogramowania lub urządzeń na komputerze Użytkownika.

Dostawca oprogramowania Abak nie ponosi odpowiedzialności za działanie połaczeń internetowych z Bazą Internetową Regon, tabelą kursów NBP.

Nie odpowiada za brak możliwości automatycznego pobrania pliku aktualizacji programu przez sieć internet administrowaną przez Użytkownika.

Dostawca oprogramowania Abak nie ponosi odpowiedzialności za działanie oprogramowania antywirusowego itp. uniemożliwiającego pobieranie lub instalację plików programu Abak ( konfiguracja oprogramowania oraz zabezpieczeń na komputerze Użytkownika leży wyłącznie po stronie Użytkownika ). 

 

REGULAMIN SUBSKRYBCJI I USŁUG DODATKOWYCH

1. W ramach nabycia uprawnień licencyjnych oprogramowania Abak użytkownik pozyskuje 120-dniowy nieodpłatny GWARANCYJNY dostęp on-line do pobierania plików ukazujących się w w/w okresie aktualizacji oprogramowania Abak. Datą początkową od której rozpoczyna się naliczanie 120 dni jest data nabycia uprawnień licencyjnych.

2. Pliki aktualizacji oprogramowania dostępne są w serwisie www.xbase.pl . Pliki instalacyjne jak też pliki aktualizacji dedykowane są wyłącznie dla wspieranych przez Microsoft systemów operacyjnych Windows. Instalowanie plików na innych niż wspierane wersje systemów operacyjnych Windows, Użytkownik wykonuje wyłącznie na własną odpowiedzialność bez gwarancji prawidłowego działania programu Abak.

3. Użytkownik pozyskuje dostęp automatycznie po dokonaniu rejestracji uprawnień licencyjnych w serwisie www.xbase.pl

4. Logowanie do konta użytkownika wymaga wprowadzenia loginu. Jako login automatycznie ustanawiany jest numer NIP użytkownika.

5. W okresie 120 dni trwania dostępu startowego użytkownik ma możliwość nie odpłatnie skorzystać z pomocy przy instalacji programu 

6. Wyłączone z pozyskania nie odpłatnej pomocy instalacji są uprawnienia licencyjne nabywane przez użytkowników oprogramowania Abak którzy wykorzystywali oprogramowanie dotychczas bez opłaconych uprawnień tzw. legalizacja piractwa

7. Subskrypcje oraz pakiety usług TeleOpiekun, TeleExpert , udostępniane są wyłącznie użytkownikom których oprogramowanie Abak w momencie aktywacji pakietu pracuje poprawnie i nie wymaga interwencji serwisu mającej na celu przywrócenia poprawnego działania programu.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DZIAŁU TECHNICZNEGO

Usługi działu technicznego świadczone są wyłącznie użytkownikom legitymującym się uprawnieniami korzystania z oprogramowania Abak.

Dział Wsparcia Technicznego jest dostępny dla użytkowników oprogramowania Abak w dniach poniedziałek – piątek, za wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ogłoszonych komunikatem zamieszczanym w serwisie xBase.pl w dziale Aktualności jako dni nie pracujące lub zmienione godziny pracy.

1. W przypadku zgłoszenia potrzeby interwencji działu technicznego przez użytkownika niezarejestrowanego w serwisie xBase.pl jako posiadacza uprawnień do korzystania z oprogramowania Abak, działu technicznego podejmuje interwencję wyłącznie po uregulowaniu opłat licencyjnych i opłaceniu zamówionych usług.

2. W ramach pakietu startowego przewidziane są usługi : instalacja programu po zakupie, uruchomienie, uzupełnienie wpisu numeru uprawnień  oraz pomoc przy pobraniu aktualizacji. Inne rodzaje usług dział techniczny xBase.pl świadczy odpłatnie.

3. Użytkownik oczekujący telefonicznej asysty podczas pracy na programie, jest zobowiązany do wniesienia opłaty zgodnie z Cennikiem Usług Serwisowych za taką usługę.

4. Dział Techniczny xBase.pl umożliwia użytkownikom korzystanie w usługi Serwisu Zdalnego * jednak nie narzuca korzystania z tego rodzaju usługi.

5. Dział Techniczny xBase.pl gwarantuje podjęcie realizacji zgłoszonej interwencji serwisowej drogą mejlową w terminie do 3 dni roboczych.

6. Usługi świadczone przez dział techniczny xBase.pl na rzecz użytkownika, odbywają się wyłącznie na podstawie opłaconego zamówienia. Zamówione usługi realizowane są zgodnie z kalendarzem, po rezerwacji terminu przez Zamawiającego. Zamówioną usługę uznaje się za odebraną przez Zamawiającego, w momencie wykonania usługi na komputerze Zamawiającego jak też po odesłaniu zamówionych maretiałów lub plików do Zamawiającego na wskazany adres e-mail. Jednocześnie dział techniczny zastrzega iż uznaje usługę dostarczoną / wykonaną, w sytuacji gdy Zamiawiajacy dwukrotnie zarezerwuje termin wykonania usługi i nie zawiadomi działu techniczneg o konieczności zmiany terminu na conajmniej 1 dzień przed zarezerwowanym terminem, oraz nie udostępni działowi technicznemu połączenia z komputerem docelowym na którym miała być realizowana usługa. 

7. Usługa serwisu zdalnego świadczona jest przy wykorzystaniu bezpiecznego połączenia z komputerem użytkownika przy zastosowaniu wtyczki serwisu zdalnego, której uruchomienie może odbyć się bezpośrednio w pomocy oprogramowania Abak lub z serwisu xBase.pl. Inne rodzaje połączenia zdalnego niż opisane nie są realizowane.

8. Wszelkie zgłoszenia serwisowe należy kierować wyłącznie do Działu Wsparcia Technicznego. Przekazywanie zgłoszeń na inne adresy email niż Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nie są traktowane jako zgłoszenia serwisowe i nie stosuje sie do nich terminu realizacji opisanego w pkt 5. 

9. Pliki przeznaczone do weryfikacji lub importu należy dostarczać wyłącznie do Działu Wsparcia Technicznego. W przypadku plików których pojemność przekracza 3000MB konieczne jest dostarczenie ich przy użyciu darmowego oprogramowania WeTransfer lub DropBox

10. Świadczenie usług serwisu na oprogramowaniu Abak przez podmioty nie uprawnione jest nie dopuszczalne. Jedynym uprawnionym do świadczenia takich usług jest :  Dział Wsparcia Technicznego xBase.pl oraz umocowany przedstawiciel legitymujący się uprawnieniami wydanymi po wykupieniu Pakietu Serwisowego.

INFORMACJE NIEZBĘDNE dla PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

1.NAZWA I NUMER NIP UŻYTKOWNIKA

2.NUMER UMOWY LICENCYJNEJ KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE ( w przypadku wykorzystywania wielu umów licencyjnych )

3.OPIS ZGŁASZANEGO PROBLEMU

4.NUMER WERSJI PROGRAMU ABAK W KTÓREJ OPISANY PROBLEM WYSTĘPUJE

5.CZY PLIK BAZY DANYCH ZOSTAŁ DOŁĄCZONY DO ZGŁOSZENIA

6.IMIĘ I NAZWISKO OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZGŁOSZENIE ORAZ NUMER TELEFONU KONTAKTOWY

 

Regulamin internetowej platformy sprzedażowej xBase.pl
1.Internetowa platforma sprzedażowa xBase.pl (zwana dalej Sklepem) umożliwia nabycie za pośrednictwem sieci internet publikacji w formie elektronicznej (pliki oprogramowania, e-booki, audiobooki, uprawnienia licencyjne, inne materiały cyfrowe), złożenia zamówienia realizacji wybranych usług, nabycia i dostawy zamówionych towarów.

2.Sklep jest prowadzony przez xBase.pl Sp. zo.o. z siedzibą w Katowicach 40-611, ul.Fabryczna 15, NIP: 6482643916,  (zwaną dalej Administratorem), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Produkty podlegające sprzedaży na internetowej platformie sprzedażowej skierowane są charakterem do osób prowadzących działalność gospodarczą i jako takie możliwe są do wykorzystania w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie narusza i nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta, jak również nie może być w ten sposób interpretowane.

4.Sklep umożliwia Kupującym Kontrahentom zawarcie z Administratorem umowy odpłatnego nabycia (Zakup) dostępu do oferowanych plików zawierających wersje pełne oprogramowania uruchamiane na podstawie nabywanych uprawnień wykorzystywania utworu chronionego prawem autorskim, aktualizacje oprogramowania zgodnie z posiadanym uprawnieniem licencyjnym , innych publikacji w formie elektronicznej, towaru w postaci urządzeń fiskalnych oraz usług świadczonych on-line lub usług dodatkowych związanych z nabyciem urządzeń fiskalnych.

5.Administrator będący licencjodawcą i producentem oprogramowania Abak oświadcza iż dostarczane oprogramowanie jest wolne od wad. Nie daje jednak tym samym gwarancji na poprawne działanie oprogramowania w sytuacji gdy wadliwe 
działanie jest wynikiem :
– okoliczności leżących po stronie użytkownika ( wadliwa praca komputerowej stacji roboczej )
– użytkowania oprogramowania niezgodnie z dokumentacją
– połączenia lub współużytkowania Programu z innym oprogramowaniem zainstalowanym na komputerowej stacji roboczej
– ingerencji innych osób niż upoważnieni przedstawiciele producenta,
– działania wirusa komputerowego,
– działania sił zewnętrznych,
– działania siły wyższej
Administrator będący licencjodawcą i producentem oprogramowania Abak nie odpowiadają za żadne szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, rzeczywiste, utracone korzyści, materialne i niematerialne wynikłe z użytkowania Programu, wad Programu, niedopasowania Programu do specyficznych potrzeb użytkownika, wykraczających poza instrukcję obsługi/użytkownika. W szczególności wyłączona jest odpowiedzialność za pośrednie lub bezpośrednie uszkodzenia na zdrowiu, stratę w zyskach, przerwanie pracy, stratę informacji lub jakąkolwiek stratę, wynikającą z użytkowania lub niemożności użytkowania programu, utratę możliwości prowadzenia działalności, utratę reputacji, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych.

6.Przed dokonaniem zakupu Kupujący Kontrahent winien zapoznać się z możliwościami oprogramowania pod względem spełnienia oczekiwań w zakresie pożądanej oczekiwanej funkcjonalności jak też technicznych możliwości instalacji oprogramowania na wyznaczonej komputerowej stacji roboczej. W celu kompletnej w/opisanej weryfikacji na platformie internetowej xBase.pl udostępnione zostają Wersje Demonstracyjne oprogramowania, dostępne bezpłatnie.

7.W celu dokonania zakupu Kupujący Kontrahent jest zobowiązany do założenia konta użytkownika platformy. Rejestracja konta użytkownika wymaga podania danych :
- NIP podmiotu gospodarczego – niezbędny do logowania do konta 
- adresu e-mail w celu aktywacji konta użytkownika
- numeru kontaktowego telefonicznego
- imienia i nazwiska osoby kontaktowej reprezentującej podmiot gospodarczy dla którego tworzone jest konto użytkownika

8.Celem nabycia określonych pozycji dostępnych w sklepie Kupujący Kontrahent powinien dodać wybrane pozycje do koszyka. 
Przed finalizacją transakcji Kupujący Kontrahent ma możliwość potwierdzenia treści zamówienia – ilości i ceny zamawianych produktów. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu zamówienia.

9.Dokonując Zakupu, Kupujący Kontrahent wyraża zgodę na natychmiastową realizację umowy – dostawę zamówionego pliku niezwłocznie po otrzymaniu płatności przez Administratora. Ze względu na specyfikę usługi, Kupujący Kontrahent przyjmuje do wiadomości, iż nie ma możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od umowy przez Kupujący Kontrahenta jest możliwe jedynie przed dokonaniem zapłaty.

10.W ramach umowy, Administrator po otrzymaniu zapłaty, udostępnia Kupującemu Kontrahentowi plik z wybraną treścią. 
W żadnym wypadku zawarcie umowy udostępnienia pliku nie upoważnia Kupującego Kontrahenta do dalszego rozpowszechniania lub odsprzedaży całej lub części treści zawartych w pliku ani nie przenosi na Kupującego Kontrahenta 
jakichkolwiek praw autorskich lub praw pokrewnych do treści zawartych w pliku.

11.Szczegółowe warunki wykorzystania nabytych uprawnień Kupującego Kontrahenta określa Umowa Licencyjna oprogramowania.

12.Udostępnienie pliku odbywające się drogą elektroniczną nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami naliczanymi przez Administratora. Transfer danych w sieci Internet – w tym transfer zakupionych plików – może wiązać się z opłatami naliczanymi przez dostawców sieci.

13.Dokonanie Zakupu wymaga podania przez Kupującego Kontrahenta pełnych poprawnych danych podmiotu gospodarczego. 
Kupujący Kontrahent podając dane podmiotu gospodarczego w trakcie procesu zakupu potwierdza, iż dane te są zgodne z prawdą. Kupujący Kontrahent ma prawo wglądu w dane, ich uaktualniania lub usuwania poprzez utworzone konto. 
Dokonując Zakupu Kupujący Kontrahent wyraża zgodę na dostarczenie faktury drogą elektroniczną w postaci pliku pdf na podany adres e-mail.

14.Kupujący ma prawo zgłaszać reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy podane w pkt. 2 Regulaminu.

15.Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej. O planowanej zmianie Administrator poinformuje na stronach internetowych Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

16.Administrator dołoży wszelkich starań, by Sklep działał bez zarzutu oraz bez przerw. Niemniej, w zakresie dozwolonym przez prawo, Administrator nie gwarantuje żadnego określonego poziomu dostępności Sklepu. Administrator zastrzega sobie prawo w szczególności do wprowadzania krótkich przerw technicznych, o których będzie informował z możliwie dużym wyprzedzeniem. W przypadku jakichkolwiek błędów serwisu, w granicach dozwolonych prawem, odpowiedzialność Administratora będzie ograniczona do wysokości rzeczywistych strat Kupujących Kontrahentów , nie wyższych jednak od wartości środków wpłaconych celem nabycia plików w Sklepie.

17.Zawartość stron w domenie www.xbase.pl oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Prawa od zawartych Sklepie materiałów i plików tworzących Serwis, przysługują spółce xBase.pl Sp. z o.o. i nie mogą być wykorzystywane przez 
osoby trzecie, w tym jako element innych stron WWW. Wspomniane materiały zostały stworzone przez Administratora, lub inne osoby współpracujące z Administratorem na jego zlecenie, i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie informacji i materiałów udostępnionych w Sklepie bez wymaganej, uprzedniej zgody Administratora stanowi naruszenie przysługujących Administratorowi praw wyłącznych. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody (w tym poligraficznej czy elektronicznej) zawartości Sklepu, bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora jest zabronione.

18.Administrator zapewnia Kupującemu Kontrahentowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. 
Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

19.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy pobierania plików wynikające z indywidualnych ustawień i zdefiniowanych zabezpieczeń pobierania instalacji plików na stacjach komputerowych Kupujących Kontrahentów oraz w wyniku nieumiejętności wykonania czynności niezbędnych do pobrania/instalacji udostępnionych plików i materiałów.

20. Administrator w przypadku dostawy innej niż elektroniczna nie ponosi odpowiedzialności za godziny i terminy dostaw spedytora, nieuprzejmość kurierów, brak zrozumienia kuriera dla nieobecności Kupującego Kontrahenta, błędne adresy doręczeń wskazane przez Kupującego Kontrahenta itp.

21.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2021r roku.