Cennik

CENNIK OPROGRAMOWANIA ABAK oraz USŁUG DODATKOWYCH

W cenniku podano ceny brutto  ABAK AMBER  ABAK SILVER   ABAK GOLD
Licencja 1 stanowisko wersja 2020, system Windows 7,8,10 198,00 zł 289,00 zł 360,00 zł 
Ceny subskrybcji pakietów  ABAK AMBER  ABAK SILVER   ABAK GOLD
Pakiet Sam Czytam nie Dzwonię nie Pytam* 182,00 zł 273,00 zł 337,00 zł
Kontynuacja do 30 dni od daty końca poprzedniego pakietu* 153,00 zł 229,50 zł 283,50 zł
Pakiety opieki posprzedażnej  ABAK AMBER  ABAK SILVER   ABAK GOLD
TeleOpiekun* 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł
Pakiet nabywany wraz z kontynuacją – rabat* 15% ceny pakietu 102,00 zł 102,00 zł 102,00 zł
TeleExpert* 240,00 zł 240,00 zł 240,00 zł
Pakiet nabywany wraz z kontynuacją – rabat* 15% ceny pakietu 204,00 zł 204,00 zł 204,00 zł
Aktualizacja kwartalna* cena dotyczy każdego brakującego kwartału 50,00 zł 73,00 zł 90,00 zł

Pakiet Sam Czytam nie Dzwonię nie Pytam gwarantuje udostępnienie ( przy wykorzystaniu indywidualnego – internetowego konta użytkownika programu ) pakietu typu „e-learning”, materiałów w postaci e-book, audiobook oraz filmów instruktażowych z zakresu wykorzystania funkcji programu po zmianach ustawowych i systemowych w oprogramowaniu Abak oraz pakiet ten gwarantuje dostęp do pliku programu Abak do pobrania w okresie subskrybcji pakietu.

TeleOpiekun gwarantuje użytkownikowi:

1. wykonanie doinstalowania zmian wprowadzonych w oprogramowaniu Abak 1 raz w kwartale – konieczne ustalenie terminu wykonania usługi 

2. konsultacje telefoniczne w godzinach pracy działu serwisu 

3. pozyskaniu stałego rabatu* w całym okresie trwania pakietu dla usług: 

- 30% ceny dla usługi jednorazowej sesji zdalnego serwisu, 

- 20% ceny usług serwisu: 

· Usługa uruchomienia programu – przy komunikacie „błąd połączenia z bazą danych,

· Usługa weryfikacji zgłoszenia serwisowego 

TeleExpert gwarantuje użytkownikowi: 

1. wykonanie doinstalowania zmian wprowadzonych w oprogramowaniu Abak 1 raz w kwartale - konieczne ustalenie terminu wykonania usługi 

2. konsultacje telefoniczne w tym oddzwanianie do użytkownika 

3. stałego rabatu* w całym okresie trwania pakietu dla usług: 

- 100% ceny dla usługi zdalnego serwisu, 

- 20% ceny dla każdej usługi oferowanej przez serwis oprogramowania Abak 

Uwaga : Pakiety obsługi posprzedażnej aktywować można wyłącznie dla prawidłowo działającego programu Abak oraz po zakończeniu obsługi serwisowej w przypadku złożenia zgłoszenia serwisowego.

Aktualizacja kwartalna polega na dostarczeniu użytkownikowi brakujących plików oprogramowania zawierających wprowadzone zmiany funkcjonalności.

Kontynuacja ma miejsce w sytuacji kiedy od końca wygasłego ostatniego pakietu nie minęło 30 dni, opłacany pakiet dotyczy systemu operacyjnego Windows na którym oprogramowanie jest zainstalowane w chwili aktywacji pakietu. Subskrypcja nie jest przenoszona na inne systemy. 

*rabat - Nie dotrzymanie terminu płatności oznaczonego w dokumencie zamówienia, powoduje utratę udzielonego rabatu i naliczenie cen regularnych oznaczonych w cenniku.

Opłata wyrównawcza - brakujące wersje aktualizacji ( zgodnie z zapisami Umowy Licencyjnej – użytkownik korzystający z programu Abak ma obowiązek instalowania aktualizacji min 1x w każdym kwartale roku )

W cenniku podano ceny brutto  ABAK AMBER  ABAK SILVER   ABAK GOLD
Wyrównanie funkcjonalności dla wersji z lat 2001 – 2014 ( możliwy rabat )* 437,00 zł 510,00 zł 620,00 zł
Import danych * 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł
Wyrównanie funkcjonalności dla wersji z lat 2015 – 2018 – opłata zawiera import danych , **nie zawiera usługi przeszukiwania zasobów komputera w celu odzyskania pliku bazy danych                     ( możliwy rabat )* 245,00 zł 304,00 zł 404,00 zł
Wyrównanie funkcjonalności dla wersji z lat 2019 – 2020 ( możliwy rabat )* 41,00 zł za każdą brakującą kwartalną wersję programu **** 48,00 zł za każdą brakującą kwartalną wersję programu **** 54,00 zł za każdą brakującą kwartalną wersję programu ****
Pisemny certyfikat posiadania legalnych uprawnień licencyjnych programu – duplikat dokumentacji – opłata 45% bieżącej ceny licencji programu 71,00 zł 88,00 zł 117,00 zł

* Usługa importu danych wykonywana jest z pliku dostarczonego przez użytkownika programu – pobierana jest za każdą usługę, nie obejmuje usług zdalnego serwisu jak też przeszukiwania zasobów komputera użytkownika w celu odzyskania pliku bazy danych

** Opłata dot wyrównania nie obejmuje usług zdalnego serwisu jak też przeszukiwania zasobów komputera użytkownika w celu odzyskania pliku bazy danych

( możliwy rabat )* - Użytkownik może pozyskać upust w wysokości 25% na opłatę za wyrównanie w przypadku gdy dokona opłaty abonamentu za rok bieżący

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH 

W cenniku podano ceny brutto  ABAK AMBER  ABAK SILVER   ABAK GOLD
Pominięcie kolejki *- Działaj Natychmiast  250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł
Usługa Pali się ** 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł
Jednorazowa sesja zdalna ***  80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł
Usługa uruchomienia programu – przy komunikacie „błąd połączenia z bazą danych” ***** 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł
Przeszukiwanie zasobów użytkownika w celu odzyskania plików baz danych – bez sesji zdalnej  90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł
Weryfikacja zgłoszenia serwisowego wg zlecenia użytkownika w oparciu o dostarczony plik bazy danych 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł
Naprawa błędu w danych – wg zlecenia użytkownika 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł
Konfiguracja zapory systemu operacyjnego lub oprogr. antywirusowego 60,00 zł  60,00 zł  60,00 zł 
Konfiguracja funkcjonalności komputera – PDF * 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł
Konfiguracja programu pocztowego – domyślna poczta * 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

Pominięcie kolejki * - DND – daje możliwość wykonania zgłoszenia serwisowego powiązanego z usługą zdalnego serwisu z pominięciem terminarza serwisowego – serwisant podejmie pracę po zakończeniu ostatniej wykonywanej usługi – w godzinach pracy działu technicznego

Pali się ** - daje możliwość wykonania zlecenia po godzinach pracy serwisu – w godzinach odpowiadających użytkownikowi – jednak nie później niż 20:00 i nie wcześniej niż 8:00 

*** - polega na podłączeniu się serwisanta do komputera użytkownika programu – opłata pobierana jest za każde połączenie

**** - instalacja plików aktualizacji w lokalizacji standardowej zalecanej przez producenta, nie zawiera opłaty zdalnego serwisu, instalacja i innej lokalizacji dopłata 50% ceny usługi

***** - dotyczy usunięcia nie prawidłowej bazy danych i uruchomienie programu na wskazanej kopii lub bazie startowej - 

Konfiguracja funkcjonalności komputera – PDF * - po wykonaniu konfiguracji dział techniczny nie ponosi odpowiedzialności za zmiany jakie mogą nastąpić na komputerze użytkownika wynikające z jego użytkowania oraz instalowania aktualizacji systemowych lub innego oprogramowania.

Konfiguracja programu pocztowego – domyślna poczta * - naliczany jest upust 50% opłaty usługi zdalnego serwisu jeśli jest opłacany pakiet TeleOpiekun, po wykonaniu konfiguracji dział techniczny nie ponosi odpowiedzialności za zmiany jakie mogą nastąpić na komputerze użytkownika wynikające z jego użytkowania oraz instalowania aktualizacji systemowych lub innego oprogramowania.

REGULAMINY

Licencjonowanie i odpowiedzialność.

Licencjodawca i producent oprogramowania Abak oświadcza iż dostarczane oprogramowanie jest wolne od wad. Nie daje jednak tym samym gwarancji na poprawne działanie oprogramowania w sytuacji gdy wadliwe działanie jest wynikiem :

– okoliczności leżących po stronie użytkownika tj. ustawienia komputera, specyfikę Systemu operacyjnego oraz innego oprogramowania zainstalowanego na komputerze użytkownika

– użytkowania oprogramowania niezgodnie z dokumentacją

– połączenia lub współużytkowania Programu z innym oprogramowaniem nie zaakceptowanym przez producenta ,

– ingerencji innych osób niż upoważnieni przedstawiciele producenta,

– działania wirusa komputerowego,

– działania sił zewnętrznych,

– działania siły wyższej

Licencjodawca i producent oprogramowania Abak nie odpowiadają za żadne szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, rzeczywiste i utracone korzyści, materialne i niematerialne wynikłe z użytkowania Programu, wad Programu, niedopasowania Programu do specyficznych potrzeb użytkownika, wykraczających poza instrukcję obsługi/użytkownika.

W szczególności wyłączona jest odpowiedzialność za pośrednie lub bezpośrednie uszkodzenia na zdrowiu, stratę w zyskach, przerwanie pracy, stratę informacji lub jakąkolwiek stratę, wynikającą z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu, utratę możliwości prowadzenia działalności, utratę reputacji, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych.

Licencjodawca i producent oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za błędy, szkody, nie możność wykorzystywania oprogramowania w związku z postępowaniem wbrew instrukcjom oraz działaniem podmiotów tj. serwisantów oraz informatyków wynajmowanych przez Użytkownika programu.

REGULAMIN SUBSKRYBCJI I USŁUG DODATKOWYCH

1. W ramach nabycia uprawnień licencyjnych oprogramowania Abak użytkownik pozyskuje 120-dniowy nieodpłatny GWARANCYJNY dostęp on-line do pobierania plików ukazujących się w w/w okresie aktualizacji oprogramowania Abak. Datą początkową od której rozpoczyna się naliczanie 120 dni jest data nabycia uprawnień licencyjnych.

2. Pliki aktualizacji oprogramowania dostępne są w serwisie www.xbase.pl .

3. Użytkownik pozyskuje dostęp automatycznie po dokonaniu rejestracji uprawnień licencyjnych w serwisie www.xbase.pl

4. Logowanie do konta użytkownika wymaga wprowadzenia loginu. Jako login automatycznie ustanawiany jest numer NIP użytkownika.

5. W okresie 120 dni trwania dostępu startowego użytkownik ma możliwość nie odpłatnie skorzystać z pomocy przy instalacji programu 

6. Wyłączone z pozyskania nie odpłatnej pomocy instalacji są uprawnienia licencyjne nabywane przez użytkowników oprogramowania Abak którzy wykorzystywali oprogramowanie dotychczas bez opłaconych uprawnień tzw. legalizacja piractwa

7. Subskrypcje oraz pakiety usług TeleOpiekun, TeleExpert , udostępniane są wyłącznie użytkownikom których oprogramowanie Abak w momencie aktywacji pakietu pracuje poprawnie i nie wymaga interwencji serwisu mającej na celu przywrócenia poprawnego działania programu.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DZIAŁU TECHNICZNEGO

Usługi działu technicznego świadczone są wyłącznie użytkownikom legitymującym się uprawnieniami korzystania z oprogramowania.

Abak.
Dział Wsparcia Technicznego jest dostępny dla użytkowników oprogramowania Abak w dniach poniedziałek – piątek, za wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ogłoszonych komunikatem zamieszczanym w serwisie xBase.pl w dziale Aktualności jako dni nie pracujące lub zmienione godziny pracy.


1. W przypadku zgłoszenia potrzeby interwencji działu technicznego przez użytkownika niezarejestrowanego w serwisie xBase.pl jako posiadacza uprawnień do korzystania z oprogramowania Abak, działu technicznego podejmuje interwencję wyłącznie po uregulowaniu opłat licencyjnych i opłaceniu zamówionych usług.


2. W ramach pakietu startowego przewidziane są usługi : instalacja programu po zakupie, uruchomienie, uzupełnienie wpisu numeru uprawnień  oraz pomoc przy pobraniu aktualizacji. Inne rodzaje usług dział techniczny xBase.pl świadczy odpłatnie.

3. Po wyczerpaniu puli usług nieodpłatnych użytkownik ma możliwość korzystania z usług działu technicznego i wnoszenia opłat zgodnie z Cennikiem Usług Serwisowych.


4. Dział Techniczny xBase.pl umożliwia użytkownikom korzystanie w usługi Serwisu Zdalnego * jednak nie narzuca korzystania z tego rodzaju usługi.


5. Dział Techniczny xBase.pl gwarantuje podjęcie realizacji zgłoszonej interwencji serwisowej drogą mejlową w terminie do 3 dni roboczych za wyłączeniem zgłoszenia Pominięcie kolejki  lub Pali się których zakres opisano w regulaminie usługi


6. Inne usługi, świadczone przez dział techniczny xBase.pl na rzecz użytkownika, a wykraczające poza zakres usług zawartych w abonamentach, odbywają się wyłącznie na podstawie odrębnie zawartej umowy serwisowej/zamówienia


7. Usługa serwisu zdalnego świadczona jest przy wykorzystaniu bezpiecznego połączenia z komputerem użytkownika przy zastosowaniu wtyczki serwisu zdalnego, której uruchomienie może odbyć się bezpośrednio w pomocy oprogramowania Abak lub z serwisu xBase.pl. Inne rodzaje połączenia zdalnego niż opisane nie są realizowane.


8. Wszelkie zgłoszenia serwisowe należy kierować wyłącznie do Działu Wsparcia Technicznego.


9. Pliki przeznaczone do weryfikacji lub importu należy dostarczać wyłącznie do Działu Wsparcia Technicznego.
 

10. Świadczenie usług serwisu na oprogramowaniu Abak przez podmioty nie uprawnione jest nie dopuszczane. Jedynym uprawnionym do świadczenia takich usług jest : 

Dział Wsparcia Technicznego xBase.pl Sp.J oraz umocowany przedstawiciel legitymujący się uprawnieniami wydanymi po wykupieniu Pakietu Serwisowego.

INFORMACJE NIEZBĘDNE dla PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

1.NAZWA I NUMER NIP UŻYTKOWNIKA


2.NUMER UMOWY LICENCYJNEJ KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE ( w przypadku wykorzystywania wielu umów licencyjnych ) 


3.OPIS ZGŁASZANEGO PROBLEMU


4.NUMER WERSJI PROGRAMU ABAK W KTÓREJ OPISANY PROBLEM WYSTĘPUJE


5.CZY PLIK BAZY DANYCH ZOSTAŁ DOŁĄCZONY DO ZGŁOSZENIA


6.IMIĘ I NAZWISKO OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZGŁOSZENIE ORAZ NUMER TELEFONU KONTAKTOWY