Cennik

Zrzut_ekranu_2023-01-11_o_15.40.44.png 

 

 

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH 

W cenniku podano ceny brutto  ABAK AMBER  ABAK SILVER 

 ABAK GOLD

Pominięcie kolejki *  100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł
Usługa konsultacja telefoniczna  - weryfikacja zgłoszenia podczas rozmowy telefonicznej  50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł
Instalacja plików programu / aktualizacji ** nie zawiera opłaty za jednorazową sesję zdalnego serwisu 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł
Jednorazowa sesja zdalna *** 39,00 zł 39,00 zł 39,00 zł
Usługa uruchomienia programu – przy komunikacie „błąd połączenia z bazą danych” **** nie zawiera opłaty za jednorazową sesję zdalnego serwisu 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł
Przeszukiwanie zasobów użytkownika w celu odzyskania plików baz danych nie zawiera opłaty za jednorazową sesję zdalnego serwisu 90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł
Weryfikacja zgłoszenia serwisowego wg zlecenia użytkownika w oparciu o dostarczony plik bazy danych 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł
Naprawa błędu w danych – wg zlecenia użytkownika 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł
Konfiguracja funkcjonalności komputera – PDF * - nie zawiera opłaty za jednorazową sesję zdalnego serwisu 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł
 Weryfikacja zgłoszenia w zakresie niezgodności w Inwentaryzacji - w oparciu o opis oraz dostarczony plik bazy danych   n.d  200,00 zł  200,00 zł
       

Pominięcie kolejki * – daje możliwość wykonania zgłoszenia serwisowego powiązanego z usługą zdalnego serwisu z pominięciem terminarza serwisowego – serwisant podejmie pracę  w godzinach pracy działu technicznego, 

** - instalacja programu / lub plików aktualizacji w lokalizacji standardowej zalecanej przez producenta, nie zawiera opłaty zdalnego serwisu ani też przeszukiwania zasobów dla odzyskania pliku bazy danych, wymuszona przez "system operacyjny" instalacja w innej lokalizacji dopłata 100% ceny usługi standardowej

*** - polega na podłączeniu się serwisanta do komputera użytkownika programu – opłata pobierana jest za każde połączenie

**** - dotyczy usunięcia nie prawidłowej bazy danych i uruchomienie programu na wskazanej kopii lub bazie startowej - nie zawiera opłaty za jednorazową sesję zdalnego serwisu

Konfiguracja funkcjonalności komputera – PDF * - po wykonaniu konfiguracji dział techniczny nie ponosi odpowiedzialności za zmiany jakie mogą nastąpić na komputerze użytkownika wynikające z jego użytkowania oraz instalowania aktualizacji systemowych lub innego oprogramowania.

 

REGULAMINY

Licencjonowanie i odpowiedzialność.

Licencjodawca i producent oprogramowania Abak oświadcza iż dostarczane oprogramowanie jest wolne od wad.  Nie daje jednak tym samym gwarancji na poprawne działanie oprogramowania w sytuacji gdy wadliwe działanie jest wynikiem :

– okoliczności leżących po stronie użytkownika tj. ustawienia komputera, specyfikę Systemu operacyjnego oraz innego oprogramowania zainstalowanego na komputerze użytkownika

– użytkowania oprogramowania niezgodnie z dokumentacją

– połączenia lub współużytkowania Programu z innym oprogramowaniem nie zaakceptowanym przez producenta ,

– ingerencji innych osób niż upoważnieni przedstawiciele producenta,

– działania wirusa komputerowego,

– działania sił zewnętrznych,

– działania siły wyższej

Użytkownik ma obowiązek przed dokonaniem instalacji programu Abak, przygotować komputer z dedykowanym dla instalacji programu systemem operacyjnym Windows, dokonać odpowiedniej konfiguracji oprogramowania antywirusowego w celu zabezpieczenia poprawnego zainstalowania, uruchomienia oraz działania programu Abak

Licencjodawca i producent oprogramowania Abak nie odpowiadają za żadne szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, rzeczywiste i utracone korzyści, materialne i niematerialne wynikłe z użytkowania Programu, wad Programu, niedopasowania Programu do specyficznych potrzeb użytkownika, wykraczających poza instrukcję obsługi/użytkownika.

W szczególności wyłączona jest odpowiedzialność za pośrednie lub bezpośrednie uszkodzenia na zdrowiu, stratę w zyskach, przerwanie pracy, stratę informacji lub jakąkolwiek stratę, wynikającą z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu, utratę możliwości prowadzenia działalności, utratę reputacji, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych.

Licencjodawca i producent oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za błędy, szkody, nie możność wykorzystywania oprogramowania w związku z postępowaniem wbrew instrukcjom oraz działaniem podmiotów tj. serwisantów oraz informatyków wynajmowanych przez Użytkownika programu. 

Dedykowane systemy operacyjne Windows w roku 2021 / 2022 dla wykorzystania oprogramowania Abak : Windows 10 ; Windows 11

Dostawca oprogramowania Abak nie gwarantuje spełnienia wszeklich oczekiwań Użytkownika programu.

Nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykorzystania wszystkich funkcji programu , w szczególności w przypadku gdy konieczna jest specyficzna konfiguracja dodatkowego oprogramowania lub urządzeń na komputerze Użytkownika.

Dostawca oprogramowania Abak nie ponosi odpowiedzialności za działanie połaczeń internetowych z Bazą Internetową Regon, tabelą kursów NBP.

Nie odpowiada za brak możliwości automatycznego pobrania pliku aktualizacji programu przez sieć internet administrowaną przez Użytkownika.

Dostawca oprogramowania Abak nie ponosi odpowiedzialności za działanie oprogramowania antywirusowego itp. uniemożliwiającego pobieranie lub instalację plików programu Abak ( konfiguracja oprogramowania oraz zabezpieczeń na komputerze Użytkownika leży wyłącznie po stronie Użytkownika ). 

 

REGULAMIN SUBSKRYBCJI I USŁUG DODATKOWYCH

1. W ramach nabycia uprawnień licencyjnych oprogramowania Abak użytkownik pozyskuje 120-dniowy nieodpłatny GWARANCYJNY dostęp on-line do pobierania plików ukazujących się w w/w okresie aktualizacji oprogramowania Abak. Datą początkową od której rozpoczyna się naliczanie 120 dni jest data nabycia uprawnień licencyjnych.

2. Pliki aktualizacji oprogramowania dostępne są w serwisie www.xbase.pl . Pliki instalacyjne jak też pliki aktualizacji dedykowane są wyłącznie dla wspieranych przez Microsoft systemów operacyjnych Windows. Instalowanie plików na innych niż wspierane wersje systemów operacyjnych Windows, Użytkownik wykonuje wyłącznie na własną odpowiedzialność bez gwarancji prawidłowego działania programu Abak.

3. Użytkownik pozyskuje dostęp automatycznie po dokonaniu rejestracji uprawnień licencyjnych w serwisie www.xbase.pl

4. Logowanie do konta użytkownika wymaga wprowadzenia loginu. Jako login automatycznie ustanawiany jest numer NIP użytkownika.

5. W okresie 120 dni trwania dostępu startowego użytkownik ma możliwość nie odpłatnie skorzystać z pomocy przy instalacji programu 

6. Wyłączone z pozyskania nie odpłatnej pomocy instalacji są uprawnienia licencyjne nabywane przez użytkowników oprogramowania Abak którzy wykorzystywali oprogramowanie dotychczas bez opłaconych uprawnień tzw. legalizacja piractwa

7. Subskrypcje oraz pakiety usług TeleOpiekun, TeleExpert , udostępniane są wyłącznie użytkownikom których oprogramowanie Abak w momencie aktywacji pakietu pracuje poprawnie i nie wymaga interwencji serwisu mającej na celu przywrócenia poprawnego działania programu.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DZIAŁU TECHNICZNEGO

Usługi działu technicznego świadczone są wyłącznie użytkownikom legitymującym się uprawnieniami korzystania z oprogramowania Abak.

Dział Wsparcia Technicznego jest dostępny dla użytkowników oprogramowania Abak w dniach poniedziałek – piątek, za wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ogłoszonych komunikatem zamieszczanym w serwisie xBase.pl w dziale Aktualności jako dni nie pracujące lub zmienione godziny pracy.

1. W przypadku zgłoszenia potrzeby interwencji działu technicznego przez użytkownika niezarejestrowanego w serwisie xBase.pl jako posiadacza uprawnień do korzystania z oprogramowania Abak, działu technicznego podejmuje interwencję wyłącznie po uregulowaniu opłat licencyjnych i opłaceniu zamówionych usług.

2. W ramach pakietu startowego przewidziane są usługi : instalacja programu po zakupie, uruchomienie, uzupełnienie wpisu numeru uprawnień  oraz pomoc przy pobraniu aktualizacji. Inne rodzaje usług dział techniczny xBase.pl świadczy odpłatnie.

3. Po wyczerpaniu puli usług nieodpłatnych użytkownik ma możliwość korzystania z usług działu technicznego i wnoszenia opłat zgodnie z Cennikiem Usług Serwisowych.

4. Dział Techniczny xBase.pl umożliwia użytkownikom korzystanie w usługi Serwisu Zdalnego * jednak nie narzuca korzystania z tego rodzaju usługi.

5. Dział Techniczny xBase.pl gwarantuje podjęcie realizacji zgłoszonej interwencji serwisowej drogą mejlową w terminie do 3 dni roboczych za wyłączeniem zgłoszenia Pominięcie kolejki  lub Pali się których zakres opisano w regulaminie usługi

6. Inne usługi, świadczone przez dział techniczny xBase.pl na rzecz użytkownika, a wykraczające poza zakres usług zawartych w abonamentach, odbywają się wyłącznie na podstawie opłaconego zamówienia. Zamówione usługi realizowane są zgodnie z kalendarzem, po rezerwacji terminu przez Zamawiającego. Zamówioną usługę uznaje się za odebraną przez Zamawiającego, w momencie wykonania usługi na komputerze Zamawiającego jak też po odesłaniu zamówionych maretiałów lub plików do Zamawiającego na wskazany adres e-mail. Jednocześnie dział techniczny zastrzega iż uznaje usługę dostarczoną / wykonaną, w sytuacji gdy Zamiawiajacy dwukrotnie zarezerwuje termin wykonania usługi i nie zawiadomi działu techniczneg o konieczności zmiany terminu na conajmniej 1 dzień przed zarezerwowanym terminem, oraz nie udostępni działowi technicznemu połączenia z komputerem docelowym na którym miała być realizowana usługa. 

7. Usługa serwisu zdalnego świadczona jest przy wykorzystaniu bezpiecznego połączenia z komputerem użytkownika przy zastosowaniu wtyczki serwisu zdalnego, której uruchomienie może odbyć się bezpośrednio w pomocy oprogramowania Abak lub z serwisu xBase.pl. Inne rodzaje połączenia zdalnego niż opisane nie są realizowane.

8. Wszelkie zgłoszenia serwisowe należy kierować wyłącznie do Działu Wsparcia Technicznego.

9. Pliki przeznaczone do weryfikacji lub importu należy dostarczać wyłącznie do Działu Wsparcia Technicznego.

10. Świadczenie usług serwisu na oprogramowaniu Abak przez podmioty nie uprawnione jest nie dopuszczalne. Jedynym uprawnionym do świadczenia takich usług jest :  Dział Wsparcia Technicznego xBase.pl oraz umocowany przedstawiciel legitymujący się uprawnieniami wydanymi po wykupieniu Pakietu Serwisowego.

INFORMACJE NIEZBĘDNE dla PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

1.NAZWA I NUMER NIP UŻYTKOWNIKA

2.NUMER UMOWY LICENCYJNEJ KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE ( w przypadku wykorzystywania wielu umów licencyjnych )

3.OPIS ZGŁASZANEGO PROBLEMU

4.NUMER WERSJI PROGRAMU ABAK W KTÓREJ OPISANY PROBLEM WYSTĘPUJE

5.CZY PLIK BAZY DANYCH ZOSTAŁ DOŁĄCZONY DO ZGŁOSZENIA

6.IMIĘ I NAZWISKO OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZGŁOSZENIE ORAZ NUMER TELEFONU KONTAKTOWY