Cennik

CENNIK OPROGRAMOWANIA I AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA ABAK

W cenniku podano ceny brutto

ABAK AMBER

ABAK SILVER

ABAK GOLD

Pakiet - Sam Czytam Nie Dzwonię Nie Pytam  dla systemu Windows 7,8,10 kontynuacja *

zawiera dostęp do plików aktualizacji programu, do bazy wiedzy w postaci Instrukcji Obsługi

oraz filmów instruktażowych

nie zawiera konsultacji telefonicznych na linii telefonicznej, usług zdalnego serwisu,

wybranych usług serwisowych

147,00 zł

225,00 zł 

254,00 zł

Pakiet TeleOpiekun dla systemu Windows 7,8,10 kontynuacja * 

zawiera konsultacje telefoniczne w cenie pakietu, usługi zdalnego serwisu z rabatem 50%

nie zawiera wybranych usług serwisu w cenie pakietu

247,00 zł 325,00 zł  354,00 zł

Pakiet TeleExpert  dla systemu Windows 7,8,10 kontynuacja * 

zawiera konsultacje telefoniczne w cenie pakietu, usługi zdalnego serwisu bez dodatkowych opłat

zawiera wybrane usługi serwisu w cenie pakietu

327,00 zł

405,00 zł

434,00 zł

Jednorazowa pomoc - konsultacje w zakresie zgłoszonego zaganienia serwisowego 

( opłata nie zawiera opłaty dot. usługi zdalnego serwisu )

 50,00 zł  50,00 zł  50,00 zł

Aktualizacja kwartalna ***

 48,00 zł  74,00 zł  83,00 zł

Licencja 1 stanowisko wersja 2018 , system Windows 7,8,10

Nowa wersja programu importuje dane z poprzednich wersji wyłącznie z baz danych

nie starszych niż 1 kluczowa aktualizacja kwartalna.

Import danych z baz starszych jest możliwy do przeprowadzenia w dziale serwisu technicznego.

195,00 zł   299,00 zł  338,00 zł

*Kontynuacja ma miejsce w sytuacji kiedy od końca wygasłego ostatniego abonamentu nie minęło 30 dni, opłacany abonament dotyczy wybranego systemu operacyjnego Windows : XP/Vista max do 30 czerwca 2019 r + 50% ceny ; WIN 7,8,10

Aktualizacja kwartalna ** - wersja kluczowa z obecnego kwartału - dostępna przy braku zainstalowanej jednej wersji kluczowej poprzedniej – możliwe instalowanie brakujących wersji kolejnych – bez możliwości pozyskania upustu

Opłata wyrównawcza - brakujące wersje aktualizacji ( zgodnie z zapisami Umowy Licencyjnej – użytkownik ma obowiązek instalowania aktualizacji min 1x w każdym kwartale roku )

W cenniku podano ceny brutto

ABAK AMBER

ABAK AMBER BIZNES

ABAK SILVER

ABAK SILVER BIZNES

ABAK GOLD

Wyrównanie wersja z lat 2001 – 2011 ( możliwy rabat )*

380,00 zł

440,00 zł

540,00 zł

580,00 zł

650,00 zł

Import danych *

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

Wyrównanie wersja z lat 2013 – 2016 – opłata zawiera import danych , **nie zawiera usługi przeszukiwania zasobów komputera w celu odzyskania pliku bazy danych ( możliwy rabat )*

213,00 zł

264,00 zł

351,00 zł

405,00 zł

459,00 zł

Wyrównanie wersja z lat 2017 – 2018

( możliwy rabat )*

30,00 zł za każdą brakującą kwartalną wersję programu ****

37,00 zł za każdą brakującą kwartalną wersję programu ****

49,00 zł za każdą brakującą kwartalną wersję programu ****

57,00 zł za każdą brakującą kwartalną wersję programu ****

64,00 zł za każdą brakującą kwartalną wersję programu ****

Pisemny certyfikat posiadania legalnych uprawnień licencyjnych programu – duplikat dokumentacji – opłata 45% wartości uprawnień

71,00 zł

88,00 zł

117,00 zł

135,00 zł

153,00 zł

* Usługa importu danych wykonywana jest z pliku dostarczonego przez użytkownika programu – pobierana jest za każdą usługę, nie obejmuje usług zdalnego serwisu jak też przeszukiwania zasobów komputera użytkownika w celu odzyskania pliku bazy danych

** Opłata dot wyrównania nie obejmuje usług zdalnego serwisu jak też przeszukiwania zasobów komputera użytkownika w celu odzyskania pliku bazy danych

( możliwy rabat )* - Użytkownik może pozyskać upust w wysokości 25% na opłatę za wyrównanie w przypadku gdy dokona opłaty abonamentu za rok bieżący

CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG SERWISOWYCH

W cenniku podano ceny brutto

ABAK AMBER

ABAK SILVER

ABAK GOLD

Pominięcie kolejki *- Działaj Natychmiast 

250,00 zł

250,00 zł

250,00 zł

Usługa Pali się **

500,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

Jednorazowa sesja zdalna ***/******

80,00 zł 

80,00 zł  

80,00 zł 

Instalacja programu / aktualizacji ****

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

Usługa uruchomienia programu – przy komunikacie „błąd połączenia z bazą danych” *****

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

Import danych

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

Pominięcie kolejki *– daje możliwość wykonania zgłoszenia serwisowego powiązanego z usługą zdalnego serwisu z pominięciem terminarza serwisowego – serwisant podejmie pracę po zakończeniu ostatniej wykonywanej usługi – w godzinach pracy działu technicznego

Pali się ** - daje możliwość wykonania zlecenia po godzinach pracy serwisu – w godzinach odpowiadających użytkownikowi – jednak nie później niż 20:00 i nie wcześniej niż 8:00 

*** - polega na podłączeniu się serwisanta do komputera użytkownika programu – opłata pobierana jest za każde połączenie 

**** - instalacja plików aktualizacji w lokalizacji standardowej zalecanej przez producenta, nie zawiera opłaty zdalnego serwisu, instalacja i innej lokalizacji dopłata 50% ceny usługi

***** - dotyczy usunięcia nie prawidłowej bazy danych i uruchomienie programu na wskazanej kopii lub bazie startowej - usługa nie obejmuje połączenia zdalnego

CENNIK DODATKOWYCH USŁUG SERWISOWYCH

W cenniku podano ceny brutto

ABAK AMBER

ABAK SILVER

ABAK GOLD

Przeszukiwanie zasobów użytkownika w celu odzyskania plików baz danych

90,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

Sprawdzenie pliku bazy danych – pod kątem poprawności działania i zawartości danych

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

Weryfikacja zgłoszenia serwisowego wg zlecenia użytkownika

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

Naprawa błędu w danych – wg zlecenia użytkownika

300,00 zł

300,00 zł 

300,00 zł 

Konfiguracja zapory systemu operacyjnego lub oprogramowania antywirusowego

60,00 zł 

60,00 zł 

60,00 zł 

Konfiguracja funkcjonalności komputera – PDF *

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

Inne usługi zlecone 

Wycena indywidualna

Wycena indywidualna

Wycena indywidualna

Eksport danych zapisów kartotek / magazyn, kontrahent do pliku tekstowego

500,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

Eksport do pliku tekstowego zapisów bazy programu inne niż w/w 

Wycena indywidualna

Wycena indywidualna

Wycena indywidualna

Konfiguracja funkcjonalności komputera – PDF * - naliczany jest upust 50% opłaty usługi zdalnego serwisu, po wykonaniu konfiguracji dział techniczny nie ponosi odpowiedzialności za zmiany jakie mogą nastąpić na komputerze użytkownika wynikające z jego użytkowania oraz instalowania aktualizacji systemowych lub innego oprogramowania.

REGULAMINY
Licencjonowanie i odpowiedzialność.

Licencjodawca i producent oprogramowania Abak oświadcza iż dostarczane oprogramowanie jest wolne od wad. Nie daje jednak tym samym gwarancji na poprawne działanie oprogramowania w sytuacji gdy wadliwe działanie jest wynikiem :

–okoliczności leżących po stronie użytkownika tj. ustawienia komputera, specyfikę Systemu operacyjnego oraz innego oprogramowania zainstalowanego na komputerze użytkownika

–użytkowania oprogramowania niezgodnie z dokumentacją

–połączenia lub współużytkowania Programu z innym oprogramowaniem nie zaakceptowanym przez producenta ,

–ingerencji innych osób niż upoważnieni przedstawiciele producenta,

–działania wirusa komputerowego,

–działania sił zewnętrznych,

–działania siły wyższej

Licencjodawca i producent oprogramowania Abak nie odpowiadają za żadne szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, rzeczywiste i utracone korzyści, materialne i niematerialne wynikłe z użytkowania Programu, wad Programu, niedopasowania Programu do specyficznych potrzeb użytkownika, wykraczających poza instrukcję obsługi/użytkownika.

W szczególności wyłączona jest odpowiedzialność za pośrednie lub bezpośrednie uszkodzenia na zdrowiu, stratę w zyskach, przerwanie pracy, stratę informacji lub jakąkolwiek stratę, wynikającą z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu, utratę możliwości prowadzenia działalności, utratę reputacji, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych.

Licencjodawca i producent oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za błędy, szkody, nie możność wykorzystywania oprogramowania w związku z postępowaniem wbrew instrukcjom oraz działaniem podmiotów tj. serwisantów oraz informatyków wynajmowanych przez Użytkownika programu.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

1. W ramach nabycia uprawnień licencyjnych oprogramowania Abak użytkownik pozyskuje 120-dniowy nieodpłatny GWARANCYJNY dostęp on-line do pobierania plików ukazujących się w w/w okresie aktualizacji oprogramowania Abak. Datą początkową od której rozpoczyna się naliczanie 120 dni jest data nabycia uprawnień licencyjnych.

2. Pliki aktualizacji oprogramowania dostępne są w serwisie www.xbase.pl .

3. Użytkownik pozyskuje dostęp automatycznie po dokonaniu rejestracji uprawnień licencyjnych w serwisie www.xbase.pl

4. Logowanie do konta użytkownika wymaga wprowadzenia loginu. Jako login automatycznie ustanawiany jest numer NIP użytkownika.

5. W okresie 120 dni trwania dostępu startowego użytkownik ma możliwość nie odpłatnie skorzystać z usługi instalacji programu z zastrzeżeniem prawidłowego działania systemu operacyjnego Windows ( wyłączenia XP i Vista ) , skonfigurowanego bez zapór i innych kolidujących ustawień. 

6. Wyłączone z pozyskania nieodpłatnego dostępu usług serwisu oraz pobierania aktualizacji są uprawnienia licencyjne nabywane przez użytkowników oprogramowania Abak którzy wykorzystywali oprogramowanie dotychczas bez opłaconych uprawnień tzw. legalizacja piractwa

7. Abonamenty oraz pakiety usług serwisu udostępniane są wyłącznie użytkownikom których oprogramowanie Abak w momencie aktywacji abonamentu pracuje poprawnie i nie wymaga interwencji serwisu mającej na celu przywrócenia poprawnego działania programu.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DZIAŁU TECHNICZNEGO

Usługi działu technicznego świadczone są wyłącznie użytkownikom legitymującym się uprawnieniami korzystania z oprogramowania.

Abak.
Dział Wsparcia Technicznego jest dostępny dla użytkowników oprogramowania Abak w dniach poniedziałek – piątek, za wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ogłoszonych komunikatem zamieszczanym w serwisie xBase.pl w dziale Aktualności jako dni nie pracujące lub zmienione godziny pracy.


1. W przypadku zgłoszenia potrzeby interwencji działu technicznego przez użytkownika niezarejestrowanego w serwisie xBase.pl jako posiadacza uprawnień do korzystania z oprogramowania Abak, działu technicznego podejmuje interwencję wyłącznie po uregulowaniu opłat licencyjnych i opłaceniu zamówionych usług.


2. W ramach pakietu startowego przewidziane są usługi : instalacja programu po zakupie, uruchomienie, uzupełnienie wpisu numeru uprawnień  oraz pomoc przy pobraniu aktualizacji. Inne rodzaje usług dział techniczny xBase.pl świadczy odpłatnie.

3. Po wyczerpaniu puli usług nieodpłatnych użytkownik ma możliwość korzystania z usług działu technicznego i wnoszenia opłat zgodnie z Cennikiem Usług Serwisowych.


4. Dział Techniczny xBase.pl umożliwia użytkownikom korzystanie w usługi Serwisu Zdalnego * jednak nie narzuca korzystania z tego rodzaju usługi.


5. Dział Techniczny xBase.pl gwarantuje podjęcie realizacji zgłoszonej interwencji serwisowej drogą mejlową w terminie do 3 dni roboczych za wyłączeniem zgłoszenia Pominięcie kolejki  lub Pali się których zakres opisano w regulaminie usługi


6. Inne usługi, świadczone przez dział techniczny xBase.pl na rzecz użytkownika, a wykraczające poza zakres usług zawartych w abonamentach, odbywają się wyłącznie na podstawie odrębnie zawartej umowy serwisowej/zamówienia


7. Usługa serwisu zdalnego świadczona jest przy wykorzystaniu bezpiecznego połączenia z komputerem użytkownika przy zastosowaniu wtyczki serwisu zdalnego, której uruchomienie może odbyć się bezpośrednio w pomocy oprogramowania Abak lub z serwisu xBase.pl. Inne rodzaje połączenia zdalnego niż opisane nie są realizowane.


8. Wszelkie zgłoszenia serwisowe należy kierować wyłącznie do Działu Wsparcia Technicznego.


9. Pliki przeznaczone do weryfikacji lub importu należy dostarczać wyłącznie do Działu Wsparcia Technicznego.
 

10. Świadczenie usług serwisu na oprogramowaniu Abak przez podmioty nie uprawnione jest nie dopuszczane. Jedynym uprawnionym do świadczenia takich usług jest : 

Dział Wsparcia Technicznego xBase.pl Sp.J oraz umocowany przedstawiciel legitymujący się uprawnieniami wydanymi po wykupieniu Pakietu Serwisowego.

INFORMACJE NIEZBĘDNE dla PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

1.NAZWA I NUMER NIP UŻYTKOWNIKA


2.NUMER UMOWY LICENCYJNEJ KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE ( w przypadku wykorzystywania wielu umów licencyjnych ) 


3.OPIS ZGŁASZANEGO PROBLEMU


4.NUMER WERSJI PROGRAMU ABAK W KTÓREJ OPISANY PROBLEM WYSTĘPUJE


5.CZY PLIK BAZY DANYCH ZOSTAŁ DOŁĄCZONY DO ZGŁOSZENIA


6.IMIĘ I NAZWISKO OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZGŁOSZENIE ORAZ NUMER TELEFONU KONTAKTOWY