JPK obowiązkowe od stycznia 2018 roku

Terminy przygotowania JPK

W przypadku JPK_VAT podatnik obowiązany jest przesyłać plik cyklicznie, zawsze nie później niż 25 dnia miesiąca po raportowanym miesiącu. Nie ma znaczenia, czy plik wysyłany jest łącznie z deklaracją VAT, czy też nie – dopuszczalne jest rozłączenie tych czynności. Nie ma również związku pomiędzy wysyłką pliku, a zapłatą podatku VAT za dany okres.

W przypadku pozostałych plików JPK:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR
  • wyciąg bankowy – JPK_WB
  • magazyn – JPK_MAG
  • faktury VAT – JPK_FA
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

- termin wyznaczany jest przez organ skarbowy w postępowaniu kontrolnym.

Organ będzie mógł zatem w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy wykorzystaniu programów komputerowych wystąpić do podatnika o:

  • przekazanie całości lub części ksiąg podatkowych,
  • przekazanie dowodów księgowych.

Obowiązek przekazywania danych w formacie JPK dotyczy wyłącznie okresów liczonych od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających taki obowiązek, tj.:

  • dotyczy danych począwszy od 1 lipca 2018 r. – w przypadku mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • dotyczy danych począwszy od 1 lipca 2016 r. – w przypadku dużych przedsiębiorstw.

W przepisach nie wskazuje się terminu żądania ksiąg podatkowych, w tym w formacie JPK. Powinny one w ramach postępowania zostać przekazane na wezwanie kontrolującego. W efekcie, jeśli podatnik prowadzi księgi w formie programów komputerowych, powinny być one przekazane niezwłocznie.

adw. Łukasz Wieszczeczyński

Kancelaria prawna TWZ Tabędzka - Wieszczeczyński - Zagierska

artykuł zaczerpnięty z portalu vat.pl

Regulamin

Regulamin internetowej platformy sprzedażowej xBase.pl


1.Internetowa platforma sprzedażowa xBase.pl (zwana dalej Sklepem) umożliwia
nabycie za pośrednictwem sieci internet publikacji w formie elektronicznej
( pliki oprogramowania, e-booki, audiobooki, uprawnienia licencyjne, inne
materiały cyfrowe), złożenia zamówienia realizacji wybranych usług, nabycia
i dostawy zamówionych towarów.


2.Sklep jest prowadzony przez xBase.pl Spółka Jawna z siedzibą w Zabrzu przy
ul. Wolności 103 , Zabrze 41-800, KRS: 00000286771, NIP: 6482643916,
REGON: 240740024 (zwaną dalej Administratorem), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Produkty podlegające sprzedaży na internetowej platformie sprzedażowej
skierowane są charakterem do osób prowadzących działalność gospodarczą i jako
takie możliwe są do wykorzystania w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie narusza i nie ma na celu
naruszenia praw Konsumenta, jak również nie może być w ten sposób
interpretowane.

4.Sklep umożliwia Kupującym Kontrahentom zawarcie z Administratorem umowy
odpłatnego nabycia (Zakup) dostępu do oferowanych plików zawierających wersje
pełne oprogramowania uruchamiane na podstawie nabywanych uprawnień
wykorzystywania utworu chronionego prawem autorskim, aktualizacje
oprogramowania zgodnie z posiadanym uprawnieniem licencyjnym , innych
publikacji w formie elektronicznej, towaru w postaci urządzeń fiskalnych oraz
usług świadczonych on-line lub usług dodatkowych związanych z nabyciem urządzeń
fiskalnych.

5.Administrator będący licencjodawcą i producentem oprogramowania Abak
oświadcza iż dostarczane oprogramowanie jest wolne od wad. Nie daje jednak tym
samym gwarancji na poprawne działanie oprogramowania w sytuacji gdy wadliwe
działanie jest wynikiem :
– okoliczności leżących po stronie użytkownika ( wadliwa praca komputerowej
stacji roboczej )
– użytkowania oprogramowania niezgodnie z dokumentacją
– połączenia lub współużytkowania Programu z innym oprogramowaniem
zainstalowanym na komputerowej stacji roboczej
– ingerencji innych osób niż upoważnieni przedstawiciele producenta,
– działania wirusa komputerowego,
– działania sił zewnętrznych,
– działania siły wyższej
Administrator będący licencjodawcą i producentem oprogramowania Abak nie
odpowiadają za żadne szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, rzeczywiste
i utracone korzyści, materialne i niematerialne wynikłe z użytkowania Programu,
wad Programu, niedopasowania Programu do specyficznych potrzeb użytkownika,
wykraczających poza instrukcję obsługi/użytkownika.
W szczególności wyłączona jest odpowiedzialność za pośrednie lub bezpośrednie
uszkodzenia na zdrowiu, stratę w zyskach, przerwanie pracy, stratę informacji
lub jakąkolwiek stratę, wynikającą z użytkowania lub niemożności użytkowania
Programu, utratę możliwości prowadzenia działalności, utratę reputacji, utratę,
zniszczenie lub uszkodzenie danych.

6.Przed dokonaniem zakupu Kupujący Kontrahent winien zapoznać się z
możliwościami oprogramowania pod względem spełnienia oczekiwań w zakresie
pożądanej-oczekiwanej funkcjonalności jak też technicznych możliwości
instalacji oprogramowania na wyznaczonej komputerowej stacji roboczej. W celu
kompletnej w/opisanej weryfikacji na platformie internetowej xBase.pl
udostępnione zostają Wersje Demonstracyjne oprogramowania, dostępne bezpłatnie.
Pozyskanie możliwości pobrania pliku Wersji Demonstracyjnej wiąże się z
rejestracją konta użytkownika platformy xBase.pl i jest rejestrowane.

7.W celu dokonania zakupu Kupujący Kontrahent jest zobowiązany do założenia
konta użytkownika platformy. Rejestracja konta użytkownika wymaga podania
danych :
- NIP podmiotu gospodarczego – niezbędny do logowania do konta
- adresu e-mail w celu aktywacji konta użytkownika
- numeru kontaktowego telefonicznego
- imienia i nazwiska osoby kontaktowej reprezentującej podmiot gospodarczy dla
którego tworzone jest konto użytkownika

8.Celem nabycia określonych pozycji dostępnych w sklepie Kupujący Kontrahent
powinien dodać wybrane pozycje do koszyka.
Przed finalizacją transakcji Kupujący Kontrahent ma możliwość potwierdzenia
treści zamówienia – ilości i ceny zamawianych produktów.
Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu zamówienia.

9.Dokonując Zakupu, Kupujący Kontrahent wyraża zgodę na natychmiastową
realizację umowy – dostawę zamówionego pliku niezwłocznie po otrzymaniu
płatności przez Administratora.
Ze względu na specyfikę usługi, Kupujący Kontrahent przyjmuje do wiadomości,
iż nie ma możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia.
Odstąpienie od umowy przez Kupujący Kontrahenta jest możliwe jedynie przed
dokonaniem zapłaty.

10.W ramach umowy, Administrator po otrzymaniu zapłaty, udostępnia Kupującemu
Kontrahentowi plik z wybraną treścią.
W żadnym wypadku zawarcie umowy udostępnienia pliku nie upoważnia Kupującego
Kontrahenta do dalszego rozpowszechniania lub odsprzedaży całej lub części
treści zawartych w pliku ani nie przenosi na Kupującego Kontrahenta
jakichkolwiek praw autorskich lub praw pokrewnych do treści zawartych w pliku.

11.Szczegółowe warunki wykorzystania nabytych uprawnień Kupującego Kontrahenta
określa Umowa Licencyjna oprogramowania.

12.Udostępnienie pliku odbywające się drogą elektroniczną nie wiąże się z
żadnymi dodatkowymi kosztami naliczanymi przez Administratora. Transfer danych
w sieci Internet – w tym transfer zakupionych plików – może wiązać się z
opłatami naliczanymi przez dostawców sieci.

13.Dokonanie Zakupu wymaga podania przez Kupującego Kontrahenta pełnych
poprawnych danych podmiotu gospodarczego.
Kupujący Kontrahent podając dane podmiotu gospodarczego w trakcie procesu
Zakupu potwierdza, iż dane te są zgodne z prawdą. Kupujący Kontrahent ma prawo
wglądu w dane, ich uaktualniania lub usuwania poprzez utworzone konto.
Dokonując Zakupu Kupujący Kontrahent wyraża zgodę na dostarczenie faktury drogą
elektroniczną w postaci pliku pdf na podany adres e-mail.

14.Kupujący ma prawo zgłaszać reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu
pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy podane w pkt. 2 Regulaminu.

15.Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych
przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania
sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej. O planowanej zmianie
Administrator poinformuje na stronach internetowych Sklepu z odpowiednim
wyprzedzeniem. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed
wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej
wersji Regulaminu.

16.Administrator dołoży wszelkich starań, by Sklep działał bez zarzutu oraz bez
przerw. Niemniej, w zakresie dozwolonym przez prawo, Administrator nie
gwarantuje żadnego określonego poziomu dostępności Sklepu. Administrator
zastrzega sobie prawo w szczególności do wprowadzania krótkich przerw
technicznych, o których będzie informował z możliwie dużym wyprzedzeniem.
W przypadku jakichkolwiek błędów serwisu, w granicach dozwolonych prawem, odpowiedzialność Administratora będzie ograniczona do wysokości rzeczywistych
strat Kupujących Kontrahentów , nie wyższych jednak od wartości środków
wpłaconych celem nabycia plików w Sklepie.

17.Zawartość stron w domenie www.xbase.pl oraz nazwa domeny podlegają ochronie
prawnej. Prawa od zawartych Sklepie materiałów i plików tworzących Serwis,
przysługują spółce xBase.pl Spółka Jawna i nie mogą być wykorzystywane przez
osoby trzecie, w tym jako element innych stron WWW. Wspomniane materiały
zostały stworzone przez Administratora, lub inne osoby współpracujące z
Administratorem na jego zlecenie, i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie
informacji i materiałów udostępnionych w Sklepie bez wymaganej, uprzedniej
zgody Administratora stanowi naruszenie przysługujących Administratorowi praw
wyłącznych. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody
(w tym poligraficznej czy elektronicznej) zawartości Sklepu, bez uprzedniej,
pisemnej zgody Administratora jest zabronione.

18.Administrator zapewnia Kupującemu Kontrahentowi poprawność działania sklepu
internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox
wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z
zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości
poziomej powyżej 1024 px.
Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i
funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari
może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania
pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

19.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy pobierania plików
wynikające z indywidualnych ustawień i zdefiniowanych zabezpieczeń pobierania i
instalacji plików na stacjach komputerowych Kupujących Kontrahentów oraz w
wyniku nieumiejętności wykonania czynności niezbędnych do pobrania/instalacji
udostępnionych plików i materiałów.

20. Administrator w przypadku dostawy innej niż elektroniczna nie ponosi
odpowiedzialności za godziny i terminy dostaw spedytora, nieuprzejmość
kurierów, brak zrozumienia kuriera dla nieobecności Kupującego Kontrahenta,
błędne adresy doręczeń wskazane przez Kupującego Kontrahenta itp.

21.Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r roku.